Personvern


DBH DIMP er en dataleveringsportal der all rapportering til DBH/DBH-F finner sted. Tjenesten krever en personlig brukerprofil hvor tilgangsnivå varierer i henhold til hvilken rolle i systemet man har. Det er personer med tilgang til å rapportere inn data til DBH/DBH-F og/eller se reelle tall for sin institusjon som kan få tildelt brukerkonto i DBH DIMP. Konto kan opprettes ved at institusjonens brukeradministrator registrerer bruker eller ved at bruker kontakter DBH.


Formål

DBH inneholder informasjon om høyere utdanning i Norge, dvs. universiteter, høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader. Data fra DBH danner blant annet grunnlaget for Kunnskapsdepartementets forvaltning og offentlige myndighetsutøvelse. Rapportering av individdata om studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene er viktig for departementets strategiske arbeid knyttet til utviklingen og oppfølgingen av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge.


Behandlingsansvarlig

Kunnskapsdepartementet er behandlingsansvarlig og NSD er databehandler for personopplysninger som oppgis ved opprettelse av brukerkonto. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.


Hvilke personopplysninger registrerer NSD?

NSD registrerer fornavn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og IP-adresse eller annen nettidentifikator til ansatte ved utdanningsinstitusjoner som har adgang til datalevering i DBH DIMP.


Hvordan behandles personopplysningene?

NSD registrerer personopplysninger når det opprettes brukerkonto for personer med tilgang til å rapportere inn data i DBH DIMP. NSD lagrer personopplysninger i DBH DIMP med backup-systemer hos ekstern samarbeidspartner. Kun et fåtall ansatte ved NSD har tilgang til opplysningene. Samtykke fra de registrerte dokumenteres elektronisk via e-post, e-skjema eller digital signatur. Samtykke kan trekkes tilbake ved at registrerte kontakter DBH (se «Hvilke rettigheter har de registrerte?»).


Deles personopplysninger med andre?

NSD deler ikke personopplysninger om registrerte i DBH DIMP til andre, med mindre det foreligger et gyldig rettslig grunnlag eller at man har gitt samtykke til dette.


Hvor lenge lagrer NSD personopplysninger i DBH?

NSD lagrer personopplysninger i DBH så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Personopplysninger slettes fra NSD- og ekstern samarbeidspartner sine systemer etter at formålet er oppfylt. Samarbeidspartner er underlagt databehandleravtale i tråd med gjeldende lovgivning.


Hvilke rettigheter har de registrerte?

De registrerte har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om dem så lenge personopplysninger om dem behandles. Dette inkluderer en beskrivelse av de registrertes data, brukere av data og kopi av data (også kalt dataportabilitet). De registrerte har rett til korrigering av uriktige eller ufullstendige opplysninger. De har også rett til å få slettet sine opplysninger. De registrerte har rett til å reservere seg mot bruk i bearbeidede statistiske oversikter. I visse situasjoner vil man ha rett til begrensning, dvs. at NSD stopper bruken av personopplysningene og kun lagrer dem i påvente av en avklaring. De registrerte har rett til å sende klage til Datatilsynet og personvernombudet ved NSD (interntpersonvernombud@nsd.no) ved eventuelt brudd i henhold til denne informasjonen.